آموزش نقاشی آبرنگ ( با ارائه مدرک بین المللی )

نقاشی آبرنگ : ( با اعطاء مدرک بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور )

جزئیات دوره آموزشی

نقاشی آکرولیک ( با ارائه مدرک بین المللی )

نقاشی آکرولیک : ( با اعطاء مدرک بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور )

جزئیات دوره آموزشی

آموزش نقاشی پاستل ( با ارائه مدرک بین المللی )

نقاشی پاستل گچی و روغنی : ( با اعطاء مدرک بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور )

جزئیات دوره آموزشی

آموزش نقاشی رنگ روغن ( با ارائه درک بین المللی )

نقاشی رنگ روغن   ( با اعطاء مدرک بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور )

جزئیات دوره آموزشی