مشاوره تاسیس آموزشگاه (با ارائه مدرک بین المللی)

دوره مشاوره تاسیس آموزشگاه در تبریز جهت تاسیس آموزشگاه در ایران و خارج از ایران  ارائه مدرک جهت تاسیس آموزشگاه برای اولین بار در استان آذربایجانشرقی 

جزئیات دوره آموزشی