مربی نقاشی کودک (با ارائه مدرک بین المللی)

مربي نقاشي كودك شغلي از مشاغل حوزه خدمات آموزشي است. مربي نقاشي كودك مي تواند در آموزشگاه ها، فرهنگسراها، مهدهاي كودك، مدارس و ... مشغول به كار شود.

جزئیات دوره آموزشی